วันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2551

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

ป.กศ.สูง วิชาเอกดนตรีศึกษา จาก วค.บ้านสมเด็จพระยา

ปริญญาตรี กศ.บ.(เกียรตินิยม)มศว.ประสานมิตร

ปริญญาโท ค.ม.(โสตทัศนศึกษา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน (กลุ่มเทคโนโลยีทางการศึกษา)มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

สาวใต้ จิงใจไม่ลอกอ
นามจริง : น.ส. ปิยะดา ฉิมเพชร
นามย่อ : จุ๊..
ที่อยู่ : จ.ตรัง
อายุ :20 ปี
วันเกิด :10 สิงหาคม 2530
เบอร์โทร :081-9380531
อาหารที่ชอบ: คะน้าหมูกรอบ หมี่น้ำตกลูกชิ้นหมู
สีที่ชอบ: ฟ้า เขียวอ่อน
คติประจำใจ : ท้อ แต่ไม่ถอย
ประวัติการศึกษา: สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
.................จาก โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ จ.ตรัง
ประวัติการศึกษา : สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
..................จาก โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ จ.ตรัง
ปัจจุบัน กำลังศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
............คณะ ตรุศาสตร์ เอก คอมพิวเตอร์ศึกษา จ.ราชบุรี